Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Find your next job at Saturday School

เรากำลังเปิดรับพนักงานเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตการศึกษาไทยสำหรับทุกคน มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ หรือ Saturday School Foundation เป็น มูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนในสังคมสามารถเป็น ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้เด็ก กล้าที่จะเดินตาม ความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับชุมชนและสังคมของเขา

Benefits

เรามาทำงานแบบเจอหน้ากัน ร่วมกับการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Hybrid work)

เราต้องการให้เพื่อน ๆ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสิทธิกองทุนประกันสังคมได้

เราสนับสนุนทุกการเรียนรู้โดยให้พื้นที่และโอกาสในการเติบโตกับตัวเองและกับเพื่อนร่วมทีม

เราขอเติมใจทุกคนให้เต็มที่กับการทำงานเพื่อการศึกษาไปด้วยกันและยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อตอบแทนเพื่อน ๆ ที่อยู่ด้วยกันต่อเนื่อง

Project Developer and Manager

ดูแล และบริหารโครงการที่ทำร่วมกับองค์กร Partner ของมูลนิธิให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

– ดูแล และบริหารโครงการที่ทำร่วมกับองค์กร Partner ของมูลนิธิให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
– พัฒนาโครงการ จัดทำเอกสาร และนำเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิ
– ดูแลการวัดและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ให้สามารถแสดงผลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สามารถนำไปใช้วิเคราะห์และนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– พัฒนาโครงสร้าง ระบบการทำงานที่จะเอื้อให้โครงกาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 1-2 ปี (ขั้นต่ำ)
– สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี
– มีความเป็นผู้นำ และสร้างแรงผลักดัน ในการขับเคลื่อนทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถจัดการกับตนเองได้เป็นอย่างดี ปรับตัวยืดหยุ่น พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
– มีความสนใจในการแก้ปัญหาการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้เด็กไทย
– มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเชิงรุก
– มี Growth Mindset และพร้อมเปิดรับและรับฟังแนวคิดใหม่ ๆ
– มีความเข้าใจ Saturday School เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ G-Suite ได้ (เช่น Google Sheet)

– Work from anywhere และสามารถเดินทางจัดกิจกรรมที่พื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดได้
– สามารถจัดเวลาทำงานช่วงเย็นวันธรรมดา และเสาร์ อาทิตย์ได้ (สามารถสลับวันหยุดพักในวันจันทร์ – ศุกร์) เนื่องจากเราต้องทำงานกับอาสาสมัครที่ทำงานในเวลาหลังเลิกงาน และวันหยุด

General Accounting Officer

ดูแลการเงินภาพรวม ผ่านวิธีการบัญชี การจัดการงบประมาณ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนพนักงานและอาสาของเรา ไปจนถึงการจัดทำรายงานทางการเงิน

– ดูแลการเงินภาพรวมของมูลนิธิและโครงการ เช่น การตั้งเบิกจ่าย และโอนเงิน เพื่อเอื้อให้ระบบการเงินของมูลนิธิเป็นไปได้อย่างราบรื่น ถูกต้อง และตรวจสอบได้
– ดูแลงบประมาณภาพรวมของมูลนิธิและโครงการ เช่น การตั้งและควบคุมงบประมาณ  และออกแบบนโยบายทางการเงินที่เหมาะสม
– ทำบัญชีด้วยระบบ FlowAccount เช่น การตรวจจ่าย ลงบันทึกบัญชี ออกเอกสารทางการเงินอย่างโปร่งใส
– ประสานงานกับอาสา, ผู้บริจาค, Partner, สำนักการบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม ดูแล และออกเอกสารทางการเงิน รวมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายสำหรับทุกโครงการภายในมูลนิธิ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
– ออกแบบ สรุปผล และนำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

– มีประสบการณ์ทำงานบัญชีด้าน General Ledger (GL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดี
– คุ้นเคยหรือเปิดกว้างในการเรียนรู้ระบบ Software ทางบัญชี FlowAccount
– สามารถใช้ Google Suite ได้ (เช่น Google Sheet)
– สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– สามารถจัดการกับตนเองได้เป็นอย่างดี ปรับตัวยืดหยุ่น พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
– มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเชิงรุก
– มี Growth Mindset และพร้อมเปิดรับและรับฟังแนวคิดใหม่ ๆ
– มีความสนใจในการแก้ปัญหาการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้เด็กไทย

– Hybrid work and Flexibility เลือกทำงานช่วงเย็นวันธรรมดา และเสาร์-อาทิตย์ (สามารถสลับวันหยุดได้) เนื่องจากเราต้องทำงานกับอาสาที่ทำกิจกรรมหลังเลิกงานและวันหยุด
– สามารถให้จัดส่งเอกสารไปที่บ้านได้

Fundraising and Development Manager

ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตของมูลนิธิ ด้วยการระดมทุนจากบุคคลทั่วไป และการเชื่อมต่อเรากับผู้มีโอกาสผู้สนับสนุน รวมถึงดูแลกลยุทธ์การระดมทุน ที่เป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตมูลนิธิในระยะสั้นและระยะยาว

– วางแผนภาพรวมและดำเนินการระดมทุนทุกช่องทางของมูลนิธิ ทั้งจากคนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชน
– ค้นหาผู้สนับสนุน ออกแบบ จัดทำเอกสาร นำเสนอการระดมทุนเพื่อขอการสนับสนุน เช่น การเขียน Proposal การพัฒนาโครงการ การสร้างแคมเปญหรืองานอีเว้นท์ เป็นต้น
– ออกแบบ จัดงาน และลงพื้นที่ ในงานระดมทุนทุกรูปแบบของมูลนิธิ
– ประสานงาน รักษาความสัมพันธ์อันดี และนำเสนอผลสรุปการดำเนินงานของมูลนิธิ ให้กับผู้สนับสนุน
– ประสานงานกับทีมต่าง ๆ ภายในมูลนิธิ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการระดมทุน

– มีประสบการณ์ในการระดมทุนอย่างน้อย 1-2 ปี 
– มีทักษะการเขียนข้อเสนอระดมทุม (Proposal) ในรูปแบบต่าง ๆ
– มีทักษะการนำเสนองานที่สามารถส่งต่อคุณค่าของ Saturday School ให้คนฟังได้อย่างดี
– มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญทางการเงินพื้นฐาน เพื่อติดตามการระดมทุนได้อย่างแม่นยำ
– มีความสนใจในการแก้ปัญหาการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้เด็กไทย
– สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีความเป็นผู้นำ และสร้างแรงผลักดัน ขับเคลื่อนทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถจัดการกับตนเองได้เป็นอย่างดี ปรับตัวยืดหยุ่น พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
– มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเชิงรุก
– มี Growth Mindset และพร้อมเปิดรับและรับฟังแนวคิดใหม่ ๆ
– สามารถใช้ G-Suite ได้ (เช่น Google Sheet)

– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
– Hybrid work and Flexibility เลือกทำงานช่วงเย็นวันธรรมดา และเสาร์-อาทิตย์ (สามารถสลับวันหยุดได้) เนื่องจากเราต้องทำงานกับอาสาที่ทำกิจกรรมหลังเลิกงานและวันหยุด

clock

Flexibility

เรามาทำงานแบบเจอหน้ากัน ร่วมกับการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Hybrid work)
medical-care

Health and wellness

เราต้องการให้เพื่อน ๆ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสิทธิกองทุนประกันสังคมได้
pencil

Personal development

เราสนับสนุนทุกการเรียนรู้โดยให้พื้นที่และโอกาสในการเติบโตกับตัวเองและกับเพื่อนร่วมทีม
in-love

Support and more

เราขอเติมใจทุกคนให้เต็มที่กับการทำงานเพื่อการศึกษาไปด้วยกันและยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อตอบแทนเพื่อน ๆ ที่อยู่ด้วยกันต่อเนื่อง