Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

พวกเราคือใคร

พวกเราคือมูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและสังคมของเขา

ผลงานของเรา

0

อาสาสมัคร

0

โรงเรียน/ชุมชน

(กรุงเทพ + 9 จังหวัด)

0

ครู

0

เด็ก

เป้าหมายของนักเรียน

การรับรู้และเข้าใจตนเอง : การรับรู้ และเข้าใจว่า ตนเองกำลังคิด ทำ หรือ รู้สึกอะไร รวมถึงการรับรู้ และ เข้าใจจุดเด่นจุดด้อย สิ่งที่ตนให้คุณค่า และ ความสนใจของตนเอง

ความคิดแบบพัฒนาได้ : ความเชื่อ และความเข้าใจ ว่าความสามารถ และ สติปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง ได้ โดยการให้เวลาและ ความพยายาม)

ล้มแล้วลุก : ความสามารถที่จะปรับตัว และ ฟื้นตัว เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก มีแรงกดดัน หรือ ความเครียดสูง หรือ เมื่อเจอกับความล้มเหลว

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม : พฤติกรรมที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและสิ่งรอบตัว

ผู้สนันสนุน & พาร์ทเนอร์

ผู้สนันสนุน

พาร์ทเนอร์

ช่องทางในการสนับสนุน