วิสัยทัศน์

เด็กไทยทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตอนเองสูงสุดผ่านกิจกรรมที่พวกเขาอยากที่จะเรียนรู้

เราคือใคร?

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก ๆ เพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาพัฒนาอย่างสูงสุด เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการตื่นเช้าวันเสาร์มาจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เด็ก ๆ อยากเรียนรู้ แต่มีโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมแบบนี้น้อยกว่าเด็กกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เพื่อทำให้เขาพัฒนาความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจจนไปถึงความฝันที่เขาอยากจะเป็น และเป็นการลดอัตราการออกนอกระบบการศึกษา เพราะเด็กที่เข้าร่วมกับ Saturday School จะเกิดความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ตนสนใจอยู่เสมอ

ประวัติความเป็นมา

Saturday School ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 จากการ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจในการ เรียนรู้ให้แก่เด็กและการพัฒนาเด็กที่มากไปกว่าการเรียนในช้ันเรียนของ นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร หรือ ครูยีราฟ คุณครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ภายใต้โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ของมูลนิธิ Teach For Thailand โดยมุ่งหวังที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์สำหรับพัฒนาทักษะชีวิตและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเด็กมากขึ้น

Saturday School มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียนให้แก่เด็ก เช่น แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศิลปะการออกแบบ ดนตรี การพูดในที่สาธารณะ การแสดง การทำอาหาร ฯลฯ โดยวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอมจะจัดตามความสนใจของเด็กในโรงเรียนหรือชุมชนต่างๆ รวมไปถึงความสามารถของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม

Seasons ที่ผ่านมา

Saturday School Season 1

(Saturday Classroom 2014/2)

เริ่มต้นที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ 1 ห้องเรียน
 • จำนวนโรงเรียนและชุมชน 1
 • จำนวนวิชา หลายหลาย
 • จำนวนห้องเรียน 1
 • จำนวนนักเรียน 20
 • จำนวนครูอาสา 15
 • จำนวนทีมงานหลัก -

Saturday School Season 2

(Saturday Classroom 2015/1)

ขยายจำนวนห้องเรียน และมีนักเรียนที่สนใจเพิ่มขึ้น อยู่ที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์แห่งเดิม
 • จำนวนโรงเรียนและชุมชน 1
 • จำนวนวิชา วิชาการเป็นผู้ประกอบการ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาหลากหลาย
 • จำนวนห้องเรียน 3
 • จำนวนนักเรียน 40
 • จำนวนครูอาสา 40
 • จำนวนทีมงานหลัก -

Saturday School Season 3

(Saturday Classroom 2015/2)

มีโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเข้าร่วมเพิ่มเติม และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
 • จำนวนโรงเรียนและชุมชน 2
 • จำนวนวิชา วิชาหลากหลาย
 • จำนวนห้องเรียน 3
 • จำนวนนักเรียน 50
 • จำนวนครูอาสา 50
 • จำนวนทีมงานหลัก -

Saturday School Season 4: MISSION I’MPOSSIBLE!

(Saturday Classroom 2016/1)

เด็ก ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและเรียนรู้ตลอด 8 สัปดาห์ มีวัน Big Day ร่วมกัน เริ่มมีทีมงานหลัก
 • จำนวนโรงเรียนและชุมชน 7
 • จำนวนวิชา 13
 • จำนวนห้องเรียน 20
 • จำนวนนักเรียน 270
 • จำนวนครูอาสา 80
 • จำนวนทีมงานหลัก 7

Saturday School Season 5: Make it count!

(Saturday Classroom 2016/2)

เพิ่มจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน วิชา รับอาสาสมัครที่เป็นทีมงานหลัก มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มสอนตลอด 10 สัปดาห์ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จำนวนโรงเรียนและชุมชน 9
 • จำนวนวิชา 18
 • จำนวนห้องเรียน 33
 • จำนวนนักเรียน 450
 • จำนวนครูอาสา 130
 • จำนวนทีมงานหลัก 120

Saturday School Season 5.5

(Community Project 2017/1)

พัฒนาเด็กสู่การเชื่อมต่อการเรียนรู้ในชุมชน
 • จำนวนชุมชน 4
 • จำนวนนักเรียน 60
 • จำนวนอาสาสมัคร 30

Saturday School Season 6: Happiness

(Saturday Classroom 2017/2)

เปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้ เน้นพื้นที่ที่สามารถทำงานด้วยความคาดหวังผลกระทบระยะยาวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่นยืน
 • จำนวนโรงเรียนและชุมชน 10
 • จำนวนวิชา 19
 • จำนวนห้องเรียน 34
 • จำนวนนักเรียน 500
 • จำนวนครูอาสา 130
 • จำนวนทีมงานหลัก 120

องค์กร

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ)
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
 • B.E. Computer Engineering, Chulalongkorn University
 • Founder & CEO, Innovator Club
 • Teach For Thailand Alumni
 • One Young World Ambassador
 • Programmer, Advanced Info Service
นางสาวภาวิณี วัฒนา (ปิงปอง)
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและการวัดผลกระทบทางสังคม
 • B.A( Political Science ) Sociology and Anthropology, Political Science, Chulalongkorn University
 • Studying Master of Science Program in Child, Adolescent and Family Psychology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, National Institute for Child and Family Development. Mahidol University
 • English Teacher, Teach For Thailand 2015-2016
 • Internship in Quality of Learning Foundation
นายจักริน บูรณะนิตย์ (อู๋)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
 • B.Eng Electrical Engineering, Chulalongkorn University
 • Math Teacher, Teach for Thailand 2015-Now
 • Mission Partner (Saturday school) - Watkosuwannalam School

ผู้ช่วยหลักในการก่อตั้งโครงการ

นางสาวนัทธินี แซ่โฮ (ดอร่า)
นายวิศรุต นุชพงษ์ (ตี๋)

ที่ปรึกษา

ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล
 • อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน