Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

รายงานประจำปี 2020

ขอต้อนรับทุกคน

เข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

ก้าวสู่ปีที่ 7 ของ Saturday School
โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
ที่มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย ด้วยเป้าหมายที่เราทุกคนอยากเห็นการศึกษาไทยที่ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

มูลนิธิด้านการศึกษาที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนในสังคมได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนในสังคม คือ ส่วนสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้โดยการส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน พัฒนาศักยภาพได้สูงสุด
และกลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับชุมชน และสังคมของพวกเขา

ขอเริ่มต้นปีด้วยกิจกรรมวัน Big day ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มาแสดงผลงานของทั้ง 2 โครงการตามนี้เลย

Saturday School Season 8.5

เพราะ ‘การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน’ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต (life skills) และ ทักษะสำคัญใน
ศตวรรษที่ 21 (21st century skills) เพื่อให้เด็กไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งจึงสำคัญ ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์นอกห้องเรียน หรือ Activity-Based Learning โดยครูอาสาจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกัน season 8.5 จึงไม่มีข้อจำกัดว่าการเรียนรู้ต้องมีแต่ใน ห้องเรียนเท่านั้น
“อะไรก็เรียนรู้ได้” “อะไรก็เป็นไปได้”

จำนวนอาสา

100 คน

จำนวนเด็ก

150 คน

    • ระยะเวลา 4 เดือน

(พฤศจิกายน 62 ถึงกุมภาพันธ์ 63)

    • 8 โรงเรียนที่เข้าร่วม

(โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน, โรงเรียนมักกะสันพิทยา, โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์, โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์, โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม, โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, โรงเรียนแจงร้อนวิทยา, และ โรงเรียนวัดดวงแข)

Saturday School
Student Support Season 2

สานฝันสู่อนาคตให้กับเด็กไทย
โดยการช่วยพัฒนาศักยภาพและติดตามความสำเร็จ
ของนักเรียนผ่านเครื่องมือที่มีศักยภาพ และระบบพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม Workshop ที่มีความเฉพาะตัว ที่พานักเรียนเดินทางออกนอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกล
กว่าที่เคย สร้างโอกาสในการ ออกแบบเส้นทางเดินด้วยตัวเอง
เพื่อท้าทายศักยภาพที่มีอยู่

จำนวนอาสา

20 คน

จำนวนเด็ก

20 คน

จำนวนอาสา

20 คน

จำนวนเด็ก

20 คน

    • ระยะเวลา 4 เดือน

(พฤศจิกายน 62 ถึงกุมภาพันธ์ 63)

    • 10 โรงเรียนที่เข้าร่วม

(โรงเรียนมักกะสันพิทยา, โรงเรียนเพี้ยน​พิน​อนุสรณ์​, โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์, โรงเรียนเตรียม​อุดม​ศึก​ษ​า​น้อม​เกล้า​สมุทร​ปราการ​, โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์, โรงเรียนสายไหม)

Mattayom Wat Dusit Academic Camp 2020

ทุกคนล้วนมีพลังวิเศษที่รอคอยการค้นพบ
การค้นหาตัวตนและความฝันเลยเป็นเรื่อง
สำคัญ การได้ลอง ได้เล่น ได้มาเรียนรู้ สิ่งที่อยู่นอกเหนือตารางเรียนปกติจึงกลายมา
เป็นค่ายวิชาการที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้
แห่งอนาคตผ่านกิจกรรมโดยผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 17 วิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชา Cheerleader, Coding, Make up, Visual Record, Online Content Writing, Youtuber หรือกระทั่ง Master Chef

จำนวนอาสา

20 คน

จำนวนเด็ก

400 คน

จำนวนอาสา

20 คน

จำนวนเด็ก

400 คน

  • ระยะเวลา 2 วัน (มกราคม 2563)
  • 17 วิชา (Cheerleader, Basic Dance & Zumba, นิติวิทยาศาสตร์, Coding, English, Community Project, Portfolios, Startup & Entrepreneurship, Make up, Drama, Visual Record, Short Film, Online Content Writing, Youtuber, Master Chef, Boardgame, โลกจิต) 2 วัน

รับชมวีดีโอ

Saturday School

From Home

ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นทำให้
การเรียนรู้ในโรงเรียนแบบปกติดำเนินการไปได้ยาก
แต่อาสาสมัครในยุค 4.0 ก็ไม่หวั่นแต่อย่างใด
เพราะด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือออนไลน์ที่อาสามัครมีนั้น ทำให้เกิดการส่งต่อทักษะต่างๆนี้ให้กับคุณครูในระบบที่สนใจสร้างห้องเรียนออนไลน์ และปรับใช้เครื่องมือการสอนออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Zoom, Google Sheet, Google Slide หรือกระทั่ง Google Form

Saturday School

From Home

ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นทำให้
การเรียนรู้ในโรงเรียนแบบปกติดำเนินการไปได้ยาก
แต่อาสาสมัครในยุค 4.0 ก็ไม่หวั่นแต่อย่างใด
เพราะด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือออนไลน์ที่อาสามัครมีนั้น ทำให้เกิดการส่งต่อทักษะต่างๆนี้ให้กับคุณครูในระบบที่สนใจสร้างห้องเรียนออนไลน์ และปรับใช้เครื่องมือการสอนออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Zoom, Google Sheet, Google Slide หรือกระทั่ง Google Form

จำนวนอาสา

23 คน

จำนวนเด็ก

100 คน

จำนวนอาสา

23 คน

จำนวนผู้เข้าร่วม

100 คน

  • ระยะเวลา 2 เดือน
  • (พฤศจิกายน 62 ถึงกุมภาพันธ์ 63)

  • 5 ห้องเรียน จากอาสาทั่วโลก (Google Meet, Zoom, Google Sheet, Google Slide, Google Form)

Center of Excellence

ในช่วงที่การไปเจอน้อง ๆ ยังไม่สามารถทำได้ คงเป็นจังหวะเหมาะสำหรับการสร้าง Saturday School ให้แข็งแรง ด้วยพลังของอาสาสมัครทีมต่าง ๆ ที่มาร่วมพัฒนาระบบและโครงสร้างของมูลนิธิให้แข็งแรงยิ่งขึ้นผ่านทีม Admin, Research, Technology, Human Resource, Public Relation และ Crowdfunding

จำนวนอาสา

69 คน

จำนวนอาสา

69 คน

Generation Unlimited
Season 2.0

Generation Unlimited เยาวชนกล้าคิด
สะกิดสังคมปี 2 มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้กับ
เยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความ
ไม่สงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึงจังหวัดสงขลา มาร่วมกันคิดวิเคราะห์
ถึงปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่โดยโครงการ
เปิดกว้างให้กับเด็ก และเยาวชนร่วมกัน
คิดถึงปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ใน 3 ประเด็น
ได้แก่ การได้รับการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ, การพัฒนาทักษะความรู้การเสริมสร้างศักยภาพที่จําเป็นเพื่อการมีงานทําในอนาคตและ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณภาพและการเปิดพื้นที่ และเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กหญิงซึ่งน้องทีมMualiที่สร้างบอร์ดเกม
เพื่อแก้ไขปัญหาการBullyได้ชนะรางวัลระดับโลกในเวลาต่อมาด้วย

  • ระยะเวลา 3 เดือน
  • (มิถุนายน – สิงหาคม 2563)

  • และจังหวัดสงขลา
  • ร่วมงานกับ : UNICEF, UNDP

Social Change Leader Incubation Program

โครงการบ่มเพาะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ผ่านการพัฒนาความสามารถ และทักษะที่สำคัญในการสร้างผู้นำ การเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมแห่งอนาคต เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นประชากรโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Global Citizens) และเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง (Change Leader) ที่มีพร้อมทั้งความรู้และทักษะ ที่สำคัญต่อสังคมปัจจุบัน และอนาคต

  • ระยะเวลา 4 เดือน
  • (กรฏาคม – ตุลาคม 2563)

  • ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Samyan New Gen

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในชุมชนตลาดเก่าสามย่าน ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ อาสาสมัครที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย มาอาสาออกแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร และสอนหนังสือให้กับน้อง ๆ ในชุมชนตลาดเก่าสามย่านกันที่ Entrance Coffee house & Studio ด้วยการร่วมมือของ Saturday School x Imagine Thailand ด้วย 3 วิชาน่าสนใจอย่าง Math Space ท่องโลกคณิต, English Journey สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์, และ Saturday Special เสริมทักษะแห่งอนาคต

จำนวนอาสา

20 คน

จำนวนเด็ก

12 คน

จำนวนอาสา

20 คน

จำนวนเด็ก

12 คน

  • ระยะเวลา 3 เดือน
  • สิงหาคม – ตุลาคม 2563)

  • ณ ชุมชนตลาดเก่าสามย่าน
  • ร่วมงานกับ : Imagine Thailand , Entrance coffeehouse & studio ผู้สนับสนุน : สมใจ , Scholars of Sustenance Foundation

STEAM workshop

การเติมอาวุธเรื่องการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือ STEAMให้กับเหล่าคุณครูในระบบของประเทศไทย อันประกอบด้วยรายวิชา วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรม (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียนได้อย่างราบรื่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นครพนม และนครศรีธรรมราช ด้วยความร่วมมือกับ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok)

จำนวนครูผู้เข้าร่วม

150 คน

จำนวนผู้เข้าร่วม

150 คน

  • ระยะเวลา 2 เดือน
  • (กันยายน – ตุลาคม 2563)

  • ณ เชียงราย นครพนม และ นครศรีธรรมราช
  • ร่วมงานกับ : U.S. Embassy

Season 9 eco ใช้รูปแบบที่เรียกว่า “การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน” หรือ “Project-Based Learning” หมายถึง การที่ให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การทำความเข้าใจและศึกษาปัญหา ไปจนถึงการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบ Design Thinking อีกทั้งยังมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ collaboration, communication หรือ creativity

โดยสิ่งที่ทำให้ Season 9 eco แตกต่างจาก Season ก่อน ๆ คือ การนำเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” มาเป็นโจทย์ให้นักเรียนและครูอาสาร่วมกันออกแบบ Project ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และยังสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) ให้แก่นักเรียนและเหล่าครูอาสาผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วย

จำนวนอาสา

196 คน

ระยะเวลา 3 เดือน
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ โครงการนี้ไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

Saturday School

Season 9 eco

“ห้องเรียนแนวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เริ่มต้นจากเหล่าพี่ ๆ อาสาที่มีหัวใจสีเขียว
จะมาพาน้อง ๆ พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ควบคู่ไปกับพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก
ที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือทำ
เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน

Season 9 eco ใช้รูปแบบที่เรียกว่า “การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน” หรือ “Project-Based Learning” หมายถึง การที่ให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การทำความเข้าใจและศึกษาปัญหา ไปจนถึงการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบ Design Thinking อีกทั้งยังมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ collaboration, communication หรือ creativity

โดยสิ่งที่ทำให้ Season 9 eco แตกต่างจาก Season ก่อน ๆ คือ การนำเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” มาเป็นโจทย์ให้นักเรียนและครูอาสาร่วมกันออกแบบ Project ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และยังสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) ให้แก่นักเรียนและเหล่าครูอาสาผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วย

จำนวนอาสา

196 คน

ระยะเวลา 3 เดือน
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ โครงการนี้ไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

Success Stories

SaturdaySchool เติบโตมาจนอายุครบ 6 ปีมีอาสาสมัครเข้ามาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับการศึกษาไทยมากมายทั้งในฐานน้อง ๆ นักเรียน ทีมงาน และพี่ ๆ ครูอาสากว่า 9,000 คน มาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Saturday School จากปากของพวกเขากันได้เลย 😀

Sponsor’s Stories

“เพราะความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในห้องเรียน ผมในนามคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนที่ได้มีโอกาสทำงานช่วยเหลือ
สังคมในหลายๆ ด้าน รวมทั้งการศึกษา จึงเห็นความสำคัญของการศึกษาที่ สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและนำไป
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการ Saturday School เป็นโครงการที่จะมาแก้ไขปัญหา ด้านการศึกษาของเด็กไทยสมาคมนักศึกษา
สถาบัน-วิทยาการตลาดทุนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการ Saturday School ให้สามารถเดินหน้าช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยเพื่ออนาคตที่ดี
ของประเทศชาติ”

คุณวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการ และเลขาธิการ
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

คุณชิพาภัสร์ ศรีนครไทย

Head of Functional Drink

Marketing Beverage – Thailand

“เปปทีนอยากมีส่วนช่วยให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ดีเพราะการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต”

Location Support

ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมของ Saturday School จาก Clazy Cafe และ Siam Innovation District