Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

รายงานประจำปี 2019

ขอต้อนรับทุกคน

เข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

มาเริ่มต้นดูโปรเจคต่างๆ ในปี 2019 ของ Saturday School กันเลย

Saturday School Main Season 7

Big Day เกิดจากแนวคำถามว่า การเรียนรู้ของเด็กจะวางเป้าหมายอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะการเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ Big Day เกิดครั้งแรกตอน Saturday School Season 2 เป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสีไวนิลขนาดเท่าคนยืนเรียงกัน 15 คน จนพัฒนามาเป็นการรวมตัวของเด็กนักเรียนจากทุกโรงเรียนใน Season 4 เป็นต้นมา สิ่งที่เห็นชัดเจนจากการที่เกิดวัน Big day ที่ให้เด็กทุกคน ทุกห้องเรียนได้แสดงความสามารถและผลงานที่ได้เรียนรู้มาตลอด 10 สัปดาห์ ทำให้เกิด 2 อย่างที่ทรงคุณค่ามาก คือ การเรียนรู้มีเป้าหมายปลายทาง คล้ายกับการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning (PBL) คือ มีเป้าหมายปลายทางว่าวันสุดท้ายครูอาสากับเด็กนักเรียนอยากเห็นภาพไหนร่วมกันแล้วระหว่างทางเราจะพากันไปให้ถึงตรงนั้นการเรียนรู้ระหว่างทางจึงจะมีความหมายและความทุ่มเทเพื่อออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง
การที่เด็กได้แสดงความสามารถและผลงานออกมาให้คนอีกหลายร้อยคนรับรู้ เหมือนเป็นการยืนยันและการให้ความยอบรับในความสามารถที่แต่ละคนมีที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เด็กที่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น และมีความมั่นใจ ความกล้าที่จะลุยต่อกับชีวิตของตนเองมากขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ

สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนและครูอาสาผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยหนึ่งในตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนคือ จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯที่เพิ่มขึ้น 30 เท่า และ จำนวนครูอาสาที่เพิ่มขึ้น 10 เท่า นับตั้งแต่การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Season 1 จนถึง Season 7 ในระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมที่มีความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในงานอาสาสมัครทางด้านการศึกษา ที่มากกว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนทำให้เกิดมุมมองว่า

“การศึกษาควรเป็นเรื่องการสร้างความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคมภายใต้จิตสำนึกของการเป็น Active Citizens”

ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ผลประโยชน์หรือทักษะที่ Saturday School ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างได้ดังนี้ กล่าวโดยสรุปคือจาก “Our Gives are Our Gains” หรือ “การให้” ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใน Season 7 สามารถสรุปเป็น “การได้ประโยชน์” หรือ 3 Accomplishment  ของ Saturday School ได้ดังนี้ Empowered People : การเสริมสร้างพลังสร้างสรรค์ของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ, Expanded Education Community : การเพิ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ร่วมเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนแบบ Saturday School, Energized Public : การกระตุ้นการรับรู้ของภาคส่วนต่างๆในสังคม

Saturday School Main Season 8+

เป็นครั้งแรกในการผสมผสานวิชานอกห้องเรียนเข้ากับวิชาพัฒนาชุมชนขึ้นพร้อมกันด้วยเป้าหมายให้น้องมีแรงบันดาลใจและกล้าที่จะฝัน (Dare to dream) กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ (Eager to learn) มีความพยายามและมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมาย (Make it count) และเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active citizen) โดยมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนนั้นทำให้ตอบโจทย์ SDGs 4, 10, 11, 17 คือการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Reduce Inequalities) การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) และการมีความร่วมมือเพื่อเป้าหมายเดียวกัน (Partnership for the goal) ผ่านกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นการสำรวจความสนใจและความถนัดจากนั้น

ผลลัพธ์ของโครงการ

คุณครูอาสาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้โอกาสทำงานร่วมกับกลุ่มคนหลากหลาย พัฒนาทักษะการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ เพิ่มความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตัวเอง และฝึกบริหารจัดการเวลาเพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีทักษะการประนีประนอม ความสนใจทำงานอาสาเพิ่มเติม ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง และอีกหลายประการที่ไม่อาจจัดหมวดหมู่ได้ เช่น ความอิ่มใจที่ได้ทำงานอาสาตอบแทนสังคม Grit Score ของเด็กที่อยู่จนจบโครงการสูงกว่าน้องที่อยู่ไม่จบโครงการ และ Growth mindset Score ของเด็กเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในวิชาเต้น ร้องเพลง และภาษาอังกฤษ ผ่านเทคนิคการชื่นชมที่วิธีคิด ความอดทน และความพยายาม ไม่ใช่ที่ความเก่งหรือความฉลาด รวมไปกับการให้รางวัลที่ความพยายาม ไม่ใช่ความฉลาดเช่นกัน อีกทั้งยังมีเทคนิคการสอนว่าสมองเราสามารถพัฒนาได้ ยิ่งเจอเรื่องยาก ๆ ยิ่งเก่งขึ้นได้

Saturday School Main Season 8.5

Saturday School Season 8.5 เริ่มต้นจากวิชาทดลองอย่างวิชาอ่านการ์ตูนที่เริ่มต้นใน Season 8+ ที่ได้สร้างการเรียนรู้ว่า “อะไรก็สอนได้” จึงเปิดพื้นที่ให้อาสาทั้งหลายได้ร่วมกันออกแบบวิชาที่จะสอนกันด้วยตัวเองผ่านกิจกรรม Hackathon ที่ได้จับมือร่วมกับหน่วยงานการศึกษามืออาชีพในการช่วยออกแบบรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความสร้างสรรค์ของอาสาสมัคร ทั้งนี้เป้าหมายหลักเป็นการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ให้แก่เด็กในวันเสาร์จากความร่วมมือของจากโรงเรียนและชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต (Life skills) และทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ผ่านการเรียนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) โดยการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Active Learning) โดยมีวิชาดังนี้ Explore The World, Art ติดไซเรน, แจงร้อนครีเอเตอร์, ดูหนัง ฟังเพลงแล้วเอ็นเตอร์เทนคนดู, ค้นหา Hero ในตัวคุณ, เล่าป๊ะหล่ะ, ขายเก่ง Content ปัง, ใคร ๆ ก็เป็นยูทูบเบอร์ได้

ผลลัพธ์ของโครงการ

หมู่บ้านแห่งความสร้างสรรค์ที่เป็นฐานแต่ละโรงเรียนแบ่งปันในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้กับน้อง ๆ ต่างโรงเรียนได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น Student Support สานฝันสู่อนาคต, Harry Potter, ธนบุรีเมืองเก่าของเราแต่ก่อน, เมืองธนแห่งการท่องเที่ยว, ใคร ๆ ก็เป็นยูทูปเบอร์ได้, กว่าจะเป็นยูทูปเบอร์, Education is a journey, Makkasan’s Love Story, ดวงแขสุดแซ่บ และ Art ติดไซเรน และเข้าร่วมชมการแสดงสุดพิเศษที่จัดโดยน้อง ๆ ผ่านจัตุรัสแสดงพลังด้วยโชว์หลากหลายดังนี้ Talk Show – choose.in.th, Harp Kingdom Show, Riti Dance Cover, เพลงจากใจผู้สาวคนนี้ – น้องซินซิน, Cover Dance – Team all killed, ละครชาตรี ระบำกริด-ดา-พิ-นิ-หาร Acoustic & Beatbox และ Wanna be แจงร้อน เพลิดเพลินไปกับลานเล่นแร่แปรธาตุที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายโดยน้อง ๆ เป็นผู้นำกิจกรรมเองเลย ไม่ว่าจะเป็นการทำไม้กายสิทธิ์ เล่าเรื่องบนโลกออนไลน์ และเกมทายสถานที่ เต็มอิ่มไปกับอาหารและเครื่องดื่มรสชาติตราตรึงด้วยร้านดวงแขแซ่บอีหลี, ผู้ชายขายน้ำ, Rainbow cafe และ Bing bang Bump’s bakery และสุดท้ายเก็บตกความประทับใจที่หอแห่งความทรงจำที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวมความทรงจำอันมีค่าที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ

Saturday School Nakhon

ณ​ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนวันเสาร์กลายเป็นสถานที่ปลอดภัยในการให้น้องประถมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมใช้เวลาด้วยกันที่บ้านหนังสือสายอักษร ผ่านการสนับสนุนจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ใจดีเปิดบ้านเป็นห้องสมุดสายอักษรให้น้อง ๆ ในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ โดยน้อง ๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชและชุมชนใกล้เคียงเป็นเด็กกลุ่มแรกที่ได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับครูอาสาในพื้นที่สดใหม่แห่งการเรียนรู้นี้

“เมื่อไรจะมีอีก” และ “อยากมาเรียนอีก”

กลายเป็นคำพูดจากปากน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
ที่เฝ้ารอการเปิดขึ้นใหม่ของโรงเรียนวันเสาร์
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Season 1 :
6 มิถุนายน 2562 – 14 กันยายน 2562
Curriculum
การค้นหาธรรมชาติรอบตัว, หัตถกรรมบายสี, การวาดรูป, ศึกษาพิพิธภัณฑ์

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นใจของน้อง ๆ 25 คน และเหล่าครูอาสา ในการทำกิจกรรมร่วมกันส่งท้าย การมอบของที่ระลึก และเกียรติบัตรที่เป็นหลักฐานความตั้งใจของน้อง ๆ และความกล้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความกล้าที่จะพูด ความกล้าที่จะแสดงออกตามความคิดเห็นของตัวเอง และความกล้าที่จะแสดงออกตามต้องการ โรงเรียนวันเสาร์ทำให้น้อง ๆ ได้ออกมาเรียนรู้โลกที่กว้างขึ้น สังคมที่ใหญ่และใหม่กว่าเดิม สังคมที่กลายเป็นสังคมปลอดภัยสำหรับน้อง ๆ และเป็นพื้นที่ที่พร้อมเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้และเติบโตขึ้น

Season 2 :
18 มกราคม 2563 – 28 มีนาคม 2563
Curriculum
งานใบตองศิลปะ, ภาษาอังกฤษ, บูรณาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับชีวิต, ประวัติศาสตร์เมืองนคร, การพูด การเขียน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, การทำขนม

สนุกกว่าไปโรงเรียนอีก” เป็นถ้อยคำซื่อ ๆ จากน้อง 40 คนที่มาใช้เวลากับโรงเรียนวันเสาร์ ความกระตือรือร้นเห็นได้จากการมาบ้านสายอักษรตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเข้าสนามการเรียนรู้ในเวลา 9 โมงเช้าในวันเสาร์ ความสนุกสนานในการได้เรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้น้อง ๆ ชวนเพื่อน ๆ เข้ามาร่วมโครงการ ทำให้ยอดน้อง ๆ ในโรงเรียนวันเสาร์เพิ่มขึ้นและแตกต่างกันออกไปในแต่ละสัปดาห์บรรยาการที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ไม่ว่าจากคุณครูอาสาหรือน้อง ๆ ที่ต่างได้ใช้เวลาวันหยุดมาทำกิจกรรมร่วมกันตลอดมา มีการแจกของที่ระลึกและจัดงานฉลองเล็ก ๆ เป็นการส่งท้าย ณ บ้านหนังสือสายอักษร สถานที่อันเต็มเปี่ยมด้วยความทรงจำที่มีร่วมกันของทุกคน

Saturday School Student Support
Season 1

การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเด็กที่มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเกื้อหนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่เด็ก ๆ ต้องการได้โดยปราศจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบ Mentor โดยอาสาสมัครจะคอยช่วยเหลือ วางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตในอนาคต รวมถึงการมอบหมายการบ้านในการพัฒนาตัวเอง และติดตามผลเพื่อช่วยเหลือในระยะยาว ด้วยการสร้างฐานความเชื่อมั่นในตัวเด็กว่าสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Growth Mindset) และส่งเสริมให้เกิดความพากเพียรในระหว่างทางไปสู่เป้าหมายนั้น (Grit) โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลตามความสนใจ จับคู่ Mentor กับเด็ก วางแผนการพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Action Development Plan) ทดลองดำเนินการกับเด็กในโครงการ ติดตามผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนการพัฒนาเฉพาะบุคคลต่อ ให้คำแนะนำในเรื่องสถานศึกษาสำหรับการเรียนต่อหรือหนทางในการไปสู่เป้าหมายของเด็ก

ด้วยความต้องการในการสร้างกลไกที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียน และติดตามความสำเร็จของเขาอย่างต่อเนื่องเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ Saturday School Student support ที่อยากเห็นน้อง ๆ ได้สานฝัน พัฒนาตัวเอง และตัดสินใจเลือกทางเดินที่เหมาะสมให้ตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นฝันเล็ก ๆ หรือฝันใหญ่ ๆ ก็ได้ ประกอบด้วยการเข้าใจตัวตนของตัวเองและผู้อื่นผ่านการทำกิจกรรม พูดคุย ร่วมกันกับเพื่อนๆและพี่ๆอาสาสมัครของโครงการฯ เพราะเราอยากให้น้องๆเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และได้เปิดโลกกว้างจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่มีความชอบและความถนัดในหลากหลายด้าน ด้วยรูปแบบพี่แนะ น้องแนว ที่จะคอยช่วยออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับแนวทางความสนใจหรือเป้าหมายของน้อง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้น้องได้เข้าไปเจาะลึก ลงไปสัมผัสประสบการณ์ในเรื่องที่สนใจโดยตรงด้วยตัวเอง โดยมีพี่ ๆ ที่จะเป็นบัดดี้ ให้คำปรึกษา ช่วยหาแนวทาง และประเมินความสำเร็จไปด้วยกัน

Season 1

29 มิถุนายน 2562 – 22 กันยายน 2562

Saturday School Student Support
Season 2

โครงการสานฝันสู่อนาคต ที่คอยช่วยน้อง ๆ ตลอดเส้นทางในการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ผ่านกิจกรรมพาน้องออกนอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กองถ่ายละคร โฆษณา (Entertainment Field) Garena Thailand ประกอบกับ Workshop ช่วยพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดภายใต้ 3 หัวข้อ ได้แก่ การออกแบบกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการสื่อสารและเล่าเรื่อง และสุดท้ายทักษะชีวิตในศตวรรษที่21 ซึ่งสุดท้ายแล้วน้องจะได้รับโอกาสในการออกแบบโครงการของตัวเองที่อิงจากความสนใจและความต้องการของตัวเองที่จำเป็นต้องสอดแทรกความท้าทายตัวเองอยู่ในนั้นด้วย

Season 2

23 พฤศจิกายน 2562 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

Saturday School Universal

โครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการหลักของ Saturday School ตั้งขึ้นเพื่อขยายพื้นที่และเปิดโอกาสเรียนรู้ให้กับน้องชั้นมัธยมที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับห้องเรียนวันเสาร์ Saturday School โดยจะเน้นไปที่น้องที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวันเสาร์อยู่แล้ว เพื่อให้น้องได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และได้บรรลุถึงเป้าหมายของชีวิตตามที่พวกเขาต้องการ โดยปราศจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคม โดยที่จะเน้นการเรียนรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และส่งเสริมความกล้าในการแสดงออกความคิดเห็นที่หลากหลาย อีกทั้งเปิดมุมมองแห่งการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่หนึ่งในเป้าหมายที่น้องจะได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดการใช้ชีวิตต่อและเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโลกของพวกเขาเองให้ดีขึ้นไปอีก

Saturday School International

โครงการพัฒนาการศึกษาไม่แสวงหาผลกำไรอยู่ภายใต้หน่วยงานของ Saturday school ในกรุงเทพฯโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยกลุ่มคนนักการศึกษาที่อาสามาจากทั่วประเทศไทย. โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนา และปลดปล่อยน้องๆเยาวชน ให้เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองอีกทั้งยังสามารถที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นผ่านทางการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ได้มีการทำงาร่วมกับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่, ผู้คนในชุมชน และ หน่วยงานบางส่วนองรัฐบาล ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการที่จะสร้างผลกระทบที่ดีให้การการศึกษาไทย ปัจจุบันหน่วยงานนี้ได้มีการเปิดรับอาสามัครต่างๆจากทั่วทุกพื้นที่ เข้าร่วมมาเป็นส่งนึงของการผลักดันชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้น, อย่างที่เยาวชนมีความคิดริเริ่มอยากจะทำ

ผลลัพธ์ของโครงการ

ท้ายที่สุดแล้วหลังจากจบประชุมทางผู้เข้าร่วมทุกคนให้ความสำคัญถึงเรื่องปัญาของสิ่งเเวดล้อมที่ควรค่าต่อการรักษาและบูรณะกลับมาให้กลับมา โดยในการปะชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย 5 อุดมคติหลัก ได้แก่ ทำสิ่งที่มองไม่เห็น ให้มองเห็นได้ เกิดขึ้นได้ง่าย แต่ไม่เรียบง่าย เข้มแข็งไปด้วยกัน การสนทนาเพื่อตั้งเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน และปลดล็อคทุกศักยภาพ

IAVE

Let’s unlock the power of volunteering together! Looking forward to meeting you in Bangkok! การประชุมครั้งที่ 16 ของกลุ่มนักพัฒนาอาสาสมัครและเยาวชน 2559 จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทั้งหน่วยงานจากภาคประชาสังคม หน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทต่างๆ  และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร มารวมตัวกันเพื่อที่จะตกตะกอนความคิดต่างๆ เพื่อชุมชนที่ดีขึ้น ภายในการประชุม 5 วันนี้ทางหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วม 

ณ วัดปากบ่อ

อาสาสมัครจะจัดชั้นเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาสทั่วกรุงเทพฯ คุณจะได้รับการดูแลโดยสมาชิกในทีมหลักของ Saturday school เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอและข้อมูลที่เพียงพอในการมีส่วนร่วมในห้องเรียนสำหรับนักเรียน โปรแกรมนี้จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครและนักเรียนช่วยให้มีโอกาสสัมพันธ์เชิงพลวัตวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งเพิ่มความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับเด็ก ๆ เพราะพวกเขามีโอกาสได้ยินและพูดภาษาต่างประเทศ เราบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ SSI และหารือเกี่ยวกับความคาดหวังของแต่ละคน หัวหน้าโครงการของเราอธิบายโครงสร้างการศึกษาของประเทศไทยและช่วยชี้แจงคำถามและ / หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบ เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังทางการศึกษาที่หลากหลายของทีมเราสามารถแบ่งปันเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของเราในประเทศไทย


AIESEC


Saturday School x AIESEC

Let’s unlock the power of volunteering together! Looking forward to meeting you in Bangkok! การประชุมครั้งที่ 16 ของกลุ่มนักพัฒนาอาสาสมัครและเยาวชน 2559 จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทั้งหน่วยงานจากภาคประชาสังคม หน่วยงานจากภาครัฐ บริษัทต่างๆ  และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร มารวมตัวกันเพื่อที่จะตกตะกอนความคิดต่างๆ เพื่อชุมชนที่ดีขึ้น ภายในการประชุม 5 วันนี้ทางหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วม 

หน่วยงาน Saturday school ได้เข้าสำรวจหน่วยงาน AIESEC ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้จัดกิจจกรม workshop ในห้องเรียนนวัฒกรรม จากประสบการ์ณนี้ของพวกเรา พวกเราได้นำเสนอความคิดที่จะสามารถพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติและจัดการกับห้องเรียนของน้องๆ ในสถานการ์ณที่แตกต่างกัน, ให้พวกเค้าได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ไม่ใช่ผ่านทางห้องเรียนหรือคุณครูอย่างเดียว แต่ยังสามารถเรียนรู้ได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง พวกเราได้รวบรวมความคิดของเราว่า “เราจะสามารถช่วยเหลือคุณครูที่จะสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้” พวกเราใช้เวลาร่วมเกือบ1ชม.เต็ม สุดท้ายแล้วก็สามรถเขียนแผนงานสรุปได้ พวกเราหวังว่าทุกๆคนใน workshop ครั้งนี้ จะสามารถตระหนักรู้ได้ถึงความสำคัญของการศึกษาในห้องเรียน ที่นักเรียนทุกคนควรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

ณ บ้านสามหลัง

Saturday School x Bamboo Builder

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสจัดร่วมงานกับองค์กรพันธมิตรจากสิงคโปร์ เป็นการรวมตัวกันของเด็กมหาลัยเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยปกติเค้าจะมีจัดกิจกรรมในประเทศต่างๆ โดยครั้งนี้เลือกมาที่ประเทศไทย โรงเรียนบ้านสามหลัง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนสนใจที่จะให้พวกเราเข้าไปสอนน้องๆ เพราะทางโรงเรียนไม่มีครูชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะให้น้องๆได้สื่อสารกับชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ โรงเรียนบ้านสามหลังมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 100 คน โดยมีน้องๆให้ความสนใจร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน (ซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะมีแค่ประมาณ 20 คน ไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้คือการแสดงละครภาษาอังกฤษโดยเราให้เนื้อเรื่องกับน้องตั้งแต่วันเสาร์และให้น้องๆแต่ละกลุ่มช่วยกันแบ่งตัวละคร และซักซ้อมเพื่อโชว์ในวันอาทิตย์ ซึ่งอันที่จริงแล้วการแสดงละครภาษาอังกฤษยากมาก สำหรับน้องๆที่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ดีนัก แต่เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายและการช่วยเหลือของอาสาสมัครทำให้การแสดงผ่านไปได้ดี น้องๆมีความสุขกับกิจกรรมมากและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้น้องไม่กลัวชาวต่างชาติและกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ

รับชมวีดีโอ

Saturday Film

MIDL Youth Camp 1

“Bangkok in your eyes”

Saturday School MIDL Youth Camp 2018 ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้ของเยาวชนนักทำสื่อ เพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน ภายใต้หัวข้อ Bangkok in Your Eyes : มองเมืองใหม่ผ่านการสร้างสื่อ ที่มีเยาวชนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 15 – 22 ปีที่มีความสนใจในประเด็นสาธารณะ (Public Issue) และมีความสามารถด้านการผลิตสื่อ มาอบรมเชิงปฏิบัติการบนฐานความรู้เรื่อง MIDL (Media, Information and Digital Literacy) กับพี่ในแวดวงสื่อ อาทิ Echo ดูเบื้องลึก เบื้องหลัง เข้าใจการทำงานของหลากหลายอาชีพในวงการสื่อ และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงกับ UDDC (Urban Design and Development Center) เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ Siam Innovation District

MIDL Youth Camp 2

“Bangkok What’s up?”

Saturday School MIDL Youth Camp 2019 ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้ของเยาวชนนักสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม ภายใต้หัวข้อ Bangkok What’s Up! : สร้างสื่อใหม่ ไทยเจริญ ที่มีเยาวชนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 15 – 20 ปีที่มีความสามารถด้านการผลิตสื่อ VDO หรือ Graphic และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องการ อีกทั้งยังสนใจส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information Digital Literacy : MIDL) กับความเป็นพลเมืองในบริบทของสังคมไทย ผ่านการร่วมงานกับพี่ในแวดวงสื่อทั้ง Youtuber, Videographer และ Data Visualization Designer เต็มไปด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ลงมือผลิตสื่อของจริง ชวนตะลุยถึงข้อมูลเชิงลึกของชุมชน ตั้งวงเสวนาแบบเข้มข้น เดินเมืองแบบจุกๆ และดูหนังพร้อมวิพากษ์กับนักวิจารณ์หนังแถวหน้าของเมืองไทย เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม และวันที่ 2 – 3 พฤษจิกายน 2562

รับชมวีดีโอ

Sapling School

โรงเรียนปลูกกล้า พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มาลอง เล่น และเรียนรู้ไปด้วยกันกับวิชานอกห้องเรียนในการเสริมทักษะด้านกายใจและความคิด (Growth Mindset) คอยผลักดันให้น้องๆได้ค้นหาตัวเอง กล้ารู้ กล้าลอง กล้ายอมรับ และกล้าฝัน ด้วยวิธีการสอนที่ไม่เหมือนวิชาในห้องเรียนที่ทุกคนเคยพบเจอมาอย่างแน่นอน อีกทั้งลีลาการสอดแทรกเทคนิค และเกร็ดความรู้อีกมากมายตลอดกระบวนการเรียนรู้

Curriculum: ออกแบบบอร์ดเกม, สร้างคอนเท้นต์, ถ่ายภาพ

Open House

วันเปิดบ้านของโรงเรียนปลูกกล้าที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจกลไกของบอร์ดเกม และได้มีโอกาสลองออกแบบเกมจริง ๆ เลยด้วย  เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิดแบบ Critical Thinking / Problem Solving อีกทั้งยังมี Basic YouTuber ในการฝึกสร้าง Content ได้ตามความสนใจเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้น และสุดท้าย ทักษะการถ่ายรูปเบื้องต้นที่จะเปลี่ยนมุมมองเก่า ๆ ในการถ่ายรูปและปลุกสัญชาตญาณศิลปินในตัวเด็กขึ้นมาได้อย่างแน่นอน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ Siam Innovation District ชั้น 3 (Siam Square One)

รับชมวีดีโอ

Saturn V

Project with other organizations

Sticker line ใครๆก็ทำได้ “สร้างรายได้ไม่รู้จบ”

ในการพัฒนาความสามารถทางด้านการออกแบบให้กับเด็กไทย และสร้างช่องทางหารายได้ให้กับเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน Saturday School ได้จับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการสร้างพื้นที่ห้องการเรียนรู้วิธีการสร้าง Sticker line ที่เต็มไปด้วยกระบวนการที่ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจและรู้จักตัวเอง พร้อมทั้งสามารถดึงจุดแข็งตัวเองออกมาได้ตามความสนใจที่แท้จริง

Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม

การสร้างพื้นที่แก่เยาวชนในการมีส่วนร่วมคิดค้นทางแก้ไขหรือพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านสายตาคนที่อยู่ในพื้นที่เอง โดยในภาพรวมเป็นความร่วมมือในระดับโลก ที่มุ่งหวังให้คนหนุ่มสาวทุกคนนั้นได้รับการศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในปี 2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพราะความรู้ที่นำพามนุษย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ อาจไม่เพียงพอสำหรับศตวรรษที่ 21 แล้ว

รับชมวีดีโอ

Startup Game
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

จุดประกายความฝันการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้กับน้อง ๆ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนผ่านกิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นความถนัด ความสามารถ และความต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมและเส้นทางธุรกิจที่สดใหม่ บอร์ดเกมส์ที่โรงเรียนวันเสาร์ได้คิดค้น และพัฒนาเองอย่าง The Startup Game ที่น้องๆได้มาแสดงมุมมองและแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสมัยใหม่ตามบทบาทที่ได้รับในเกมส์ การเป็นรูปเป็นร่างของแนวคิดที่น้อง ๆ ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาตามจินตนาการกลายเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดของกิจกรรมนี้

รับชมวีดีโอ

The Legend of
Little Pirates

การผจญภัยแบบโจรสลัดสำหรับน้องประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านด้านต่าง ๆ ที่น่าตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทาง ประภาคารโจรสลัด ขุมทรัพย์โจรสลัด นวัตกรรมโจรสลัด และส่งท้ายด้วยโจรสลัด The festival

21st CENTURY SKILL

ทักษะในศตวรรษที่ 21 กลายเป็นสิ่งสำคัญที่น้อง ๆ โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยาได้ลงสนามมาเรียนรู้ ผ่านฐานทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานสำนักข่าวตรอกจันทน์สำหรับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ฐานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฐานกองพิสูจน์หลักฐานสำหรับทักษะความใคร่รู้ ฐานฝ่ายสืบสวนสอบสวนสำหรับทักษะการสื่อสาร และฐานศูนย์ปราบปรามภัยคุกคามสำหรับทักษะการทำงานร่วมกัน อีกทั้งการค้นหาตัวตนที่แท้จริงภายใต้ชุดเครื่องแบบนักเรียนเรียบๆที่น้องทุกคนใส่เหมือนกัน แต่กลับซุกซ่อนความสนใจและความสามารถที่จะเติบโตเป็นอาชีพที่แตกต่างหลากหลายกันอย่างเหลือเชื่อ ผ่านการดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพที่แสดงออกด้วยความมั่นใจที่ปรากฏบนใบหน้าของน้อง ๆ ในเวทีการแสดงตอนท้าย

รับชมวีดีโอ

Young Safe Internet Leader Camp version 1.0

แคมป์สร้างแกนนำเยาวชนที่เป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศมาเปิดมุมมองจากบริษัทชั้นนำด้านสื่อดิจิทัลอย่าง Garena, Line Webtoon และ Dek-D เพื่อสร้างประโยชน์จากการใช้สื่อ เข้าใจความเสี่ยงที่เกิดจากภัยร้ายของโลกออนไลน์ รู้วิธีป้องกัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่น่ากลัวนี้ทั้งสำหรับตัวเองและเพื่อน ๆ ให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม โครงการที่มาจากความตั้งใจแลในการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนที่โรงเรียนและชุมชนของตัวเองให้เข้าใจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ dtac house

รับชมวีดีโอ

The Coding Initiation ตอน ฮาวทูโค้ด

เพราะเกือบจะทุกเทคโนโลยีบนโลกใบนี้ต่างมีจุดเริ่มต้นมาจากการเขียนโค้ดทั้งนั้น ด้วยไอเดียเจ๋ง ๆ จาก Programmer ชั้นนำของโลกที่จับมือร่วมกับ Saturday School สำหรับผู้ที่สนใจพื้นฐานการเขียนโค้ด และการเข้ารหัสพื้นฐาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ Siam Innovation District

Changemaker
Creator
Incubation Camp

กลุ่ม ChangeMaker Creator เป็นกลุ่มตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วม South East Asia youth leadership program (SEAYLP2019) ณ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นจะมีการสร้างโครงการเพื่อรับใช้สังคมให้กับประเทศของตัวเอง จึงจัดค่ายเยาวชน ณ เกาะสมุยขึ้น กลายมาเป็น ค่ายเยาวชน Changemaker Creator Incubation Camp 3 วัน 2 คืน ณ เกาะสมุย ในการชวนเขียนปัญหาและเริ่มต้นโครงการนำร่องเพื่อให้เกิดขึ้นเครือข่ายเยาวชนที่สามารถมีบทบาทในการกำหนดทิศทางและพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ การสร้างเสริมภูมิคุ้นกันให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนผ่านประสบการณ์จริงของเยาวชนะผ่านการเรียนรู้ 5 ฐาน อีกทั้งยังออกแบบโครงการที่นำไปทดลองจริงเป็นระยะเวลา 1 เดือนหลังจากค่ายอีกด้วย เพื่อเกาะสมุยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากเยาวชนในพื้นที่ จัดช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

รับชมวีดีโอ

Coding (Scratch) the Adventure : Computer Camp 2019

ค่ายใช้โปรแกรม Scratch ของเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ผ่านการค้นหาตัวเองและสร้างแรงผลักดันในความสนใจที่มีอยู่ด้วยการพัฒนาฐานความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ ต่อด้วยการทำความรู้จักกับ Scratch Programming ให้คุ้นเคยสำหรับการต่อยอดความคิดของตัวเองให้นำเสนอผ่าน Scratch Programming ได้และเพิ่มทักษะการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยการเสริมแรงตลอดกระบวนการ อีกท้ังพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน

WORKSHOP

Workshops and other activities with other organizations

TEP FORUM 2019

ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย Saturday School ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

รับชมวีดีโอ

Workshop ครูเอทีฟ

การจับมือร่วมกับ Inskru ใน Workshop ครูเอทีฟ ตอน Maximize the Kids’ Potential จะทำยังไงให้เราสามารถพาเด็กไปถึงฝัน ผ่านศึกยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเอง (Grit และ Growth Mindset) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท Nanmeebook จำกัด

EDUCA 2019

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 พร้อมหัวข้อประเด็นการศึกษา ทั้งประชุมนานาชาติ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ กว่า 170 หัวข้อ เต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม เมื่อวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 ณ อิมแพ็ค
ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Transformative Facilitator the Series #101

เพราะกระบวนกร ไม่ใช่แค่พี่กลุ่ม ไม่ใช่แค่คนถามคำถาม หรือคนที่นำพากระบวนการไปถึงฝั่งเท่านั้น เพราะการใช้คำถาม การเลือกคำในการถาม และ mindset เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมการเรียนรู้ ผ่านการฝึกฝนกระบวนการฟัง และการใช้ภาษาของกระบวนกร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ Siam Innovation District

Good Society Expo 2019
รวมหนึ่งแรงเป็นล้านพลัง

การจัดกิจกรรมภายใต้ธีม “โอกาส / เอื้อ / อนาคต” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นโอกาสว่าทุกคนเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” ด้วยการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ เมื่อวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 ณ CentralWorld

Edupreneur

กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ระหว่าง BASE Playhouse, Inskru, Influencer, Why I Why, BlackBox, Deschooling Game, a-chieve, CareerVisa, Teach for Thailand, Social Enterprise Thailand, Ready Set Grow, EdVISORY, WE Space และหน่วยงานทางการศึกษาอีกมากมาย

YSEALI Summit 2019

ไปร่วมแบ่งปันเรื่องราวของเหล่าอาสาสมัครที่ขับเคลื่อนเรื่องของความเท่าเทียมทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนผ่านวิชานอกห้องเรียน ให้กับผู้เข้าร่วม YSEALI Summit 2019 เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ ภูเก็ต

ประเทศไทยที่เต็มไปด้วยเด็กที่กล้าจะเดินตามความฝันและ
กลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกของเขาเอง

www.saturday-school.org