Saturday School Foundation

HR / Team Leader

Job Responsibilities

  • กำหนดแนวทางกลยุทธ์ การทำงาน และ timeline ของโปรเจคโดยคร่าว ๆ ร่วมมองภาพรวมกะทีมอื่น ๆ เพื่อหาการ synergy ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรมากขึ้น
  • ศึกษา ออกแบบ นำเสนอ แนวทางเรื่องการพัฒนาผู้นำและเรื่อง engagement activities ร่วมกับทีม

Qualifications

  • มีความกระตือรือร้น มีพลังในเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน
  • สามารถมองภาพใหญ่ และเน้นการสร้าง impactful solution
  • มีประสบการณ์เข้าร่วมกับโปรเจคใน Saturday School
  • มีความรู้พื้นฐานเรื่องการพัฒนาคน (would be a plus)

What will you get

  • ได้นำความรู้ ความสามารถมาต่อยอดในด้านที่อาจจะไม่ใช่สายอาชีพโดยตรง แต่ว่ามาเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ
  • ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ ๆ สังคมดี ๆ ในการมาทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน และสร้าง leadership skill โดยที่ไม่ต้องรอให้ประสบการณ์ทำงานของตัวเองเป็นตัววัด
  • ความอิ่มใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม เพื่อผู้อื่น