Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

ทีมประชาสัมพันธ์และการตลาด

คิดออกแบบสร้างสรรค์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารต่าง ๆ โดยผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ค, ไลน์, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์ และ เว็บไซต์

ประสานงาน

สร้างคอนเทนต์

การวางแผน